Avis legal

Condició de usuari

L’accés i us d’aquesta web dona la condició de usuari que a partir d’aquí accepta les condicions d’us contingudes en aquest avis legal. L’usuari reconeix que les ha llegit i accepta. S’obliga a fer un bon us d’aquesta web d’acord amb la legalitat vigent i el principi de bona fe. Si no és així no en ha de fer us.

Continguts i finalitat de la Web

El seu contingut és bàsicament de caràcter informatiu amb la descripció sobre tot de les seves activitats en muntanya al medi natural o  les activitats formatives que se’n deriven. Aquesta definició és de tipus informatiu i no limitatiu.

La seva finalitat és la de informar i a la vegada permetre un intercanvi d’informació amb i entre els membres del Club i persones interessades en les seves activitats.

Protecció de Dades

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades personals que els usuaris puguin introduir a aquesta web, poden ser incorporades a un fitxer creat i mantingut sota la responsabilitat del Grup Excursionista Moianès Independent

.

L’usuari i té el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició del registre de les seves dades.

Propietat intel·lectual

El GEMI té la propietat intel·lectual de tot el contingut d’elaboració pròpia existent a la seva web.

La reproducció en medis públics del material informatiu i gràfic així com el fotogràfic, precisa la seva prèvia aprovació fefaent per escrit.

Els usuaris, si la web ho permet, al introduir material i contingut emmagatzemats en xarxes socials ho fan sota la seva responsabilitat i no de la del GEMI. Els seus comentaris i aportacions es consideraran cedides a títol gratuït

Els responsables de la web es reserven el dret d’eliminar aquells continguts introduïts pels usuaris que puguin afectar el dret o la ètica.

Jurisdicció i competència.

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació estatal. Qualsevol litigi derivat del us de la web serà resolt als jutjats de Manresa renunciant l’usuari a qualsevol altre jurisdicció o fur.

Política de Cookies

El Grup Excursionista Moianès Independent es reserva el dret a utilitzar cookies quan es navega per la seva web. Poden permetre agilitar aquesta navegació i poden donar informació anònima sense dades personals del us que en fan els usuaris.

En aquest cas l’usuari podrà d’acord amb el navegador que utilitzi permetre que quedin o no instal·lades al seu ordinador.

Modificacions de la web

El GEMI es reserva el dret de modificar suprimir i afegir continguts , i també actualitzar aquesta web. No li serà és exigible cap responsabilitat per aquest fet

Exempció de responsabilitats.

L’usuari és el responsable del us de la xarxa, del ordinador i del seu navegador i dels errors i avaries que se’n puguin derivar per un mal us, falta de manteniment o deficient configuració d’ell. El Grup Excursionista Moianès Independent no se’n fa responsable ni tampoc dels continguts de altres webs a les que donki accés.

Modificacions d’aquest avis legal

El GEMI podrà modificar les condicions contingues en aquest avies legal per altres de noves que un cop publicades en aquesta web substituiran les antigues.