Política de privacitat

A efecte del previst en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 GEMI  amb NIF ???????? informa a l’Usuari que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

 

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

GEMI, de nacionalitat espanyola i titular de la www.gemimoia.cat, es la titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris. D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, GEMI, es comproment al cumpliment de la seva obligació de secret respecte les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i adoptarà, a aquests efectes, les mesures necessàries per a evitar la seva alterlació, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

 

 

GEMI, es reserva el dret de modificar aquesta política de protecció de dades per tal d’ajustar-se a les possibles adaptacions legals. En aquest cas, aquests canvis s’anunciaran amb suficient antelació a la web d’aquesta empresa.

 

 

L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades amb la finalitat de millorar i ampliar els serveis oferts per GEMI.

 

 

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si polsa a la tecla “ACCEPTO” es troba en els formularis de recollida de dades.

 

 

La informació continguda en la citada base de dades és utilitzada tan per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis i/o informació a GEMI, com per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, dur a terme tàsques bàsiques d’administració i poder comunicar incidències, ofertes o novetats als usuaris registrats via correu electrònic.

 

 

La informació personal recavada dels usuaris registrats es emmagatzemada en bases de dades propietat de GEMI, que assumeix les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat adequades per a garantir la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb allò establert per la legislació vigent.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

 

L’Usuari que envia la informació a GEMI. és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se GEMI de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

 

 

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 

 

GEMI no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a GEMI de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per GEMI sempre que procedeixi de fonts alienes a GEMI.

 

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

 

GEMI no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES

 

En qualsevol cas, el temps de conservació serà l’indispensable, i pot mantenir-se com a mínim:

 

 

4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris …); Arts. 66 i s. Llei general tributària (llibres de comptabilitat …)

 

5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)

 

6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures …)

 

10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

 

EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ, PORTABILITAT I OPOSICIÓ

 

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de correu postal en GEMI ADREÇA?????? juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

 

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de GEMI, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.