Política de venda, devolucions i cancel·lacions

Moià, 25 d´agost del 2021

La persona usuària/sòcia/no sòcia que accedirà a la plataforma de pagament s´entendrà formalment inscrita un cop realitzada la inscripció i el pagament d´aquesta.

Un cop fet  el pagament s’enviarà automàticament confirmació de la reserva i/o inscripció.

Devolució

La persona usuària/sòcia/no sòcia del Gemi tindrà dret a devolució de l´import íntegre de la inscripció/reserva exclusivament en les condicions següents:

. Per casos degudament justificats, les cancel·lacions s’han d’informar per escrit 15 dies  abans de la data de la programació de la sortida/activitat, enviant un correu electrònic a info@gemimoia.cat. NO s’acceptaran cancel·lacions informades per cap altra via. En aquest correu electrònic s’hi farà constar el nom de l’activitat/sortida a la que fa referència la devolució que es sol·licita, afegint nom i cognoms, data, dades de contacte i motiu de la devolució.

. Per casos sobrevinguts a la persona inscrita i també degudament justificats, s’enviarà un correu electrònic en un temps no superior als 15 dies de transcórrer la sortida/activitat i en la forma convinguda anteriorment.

En el cas que el Gemi , tingui feta una reserva de refugi, autocar , furgoneta… no es retornarà aquest import de reserva en cap dels motius degudament justificats.

Cancel·lació

L’organització del Gemi es reserva el dret a posposar o cancel·lar una sortida/activitat si no hi ha suficients inscrits.

Els pagaments per les inscripcions a les sortides/activitats cancel·lades es retornaran íntegrament, sense dret a cap compensació.

Com a excepció no es retornarà l´import íntegre de la sortida/activitat si aquesta ha suposat un pagament per avançat d´alguns tipus d´assegurança o contractació especial obligatòria per la sortida/activitat en qúestió i de la qual l´organització del Gemi ja n´ha fet el pagament.

El Gemi es reserva el dret de canviar la política de venda i devolució quan ho cregui necessari, informant en aquests casos, en el moment d´oferir les inscripcions a les activitats.

                                                           Aprovada en la  reunió de junta data 31 d´agost del 2021